Polska wersja English version

Numery archiwalne

STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2021, Tom 9

STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2021, Tom 9

Tom 9, 2021 – Architektura wspólnoty – architektura sakralna i szkolna / The Architecture of  Community. Religious and School Architecture, red. Joanna Kucharzewska

Spis treści:  Joanna Kucharzewska,  Architektura wspólnoty; Jerzy Uścinowicz,  Nowe w starym – stare w nowym. Układy podwójnie scalone; Piotr Birecki,  Zespół witraży w dawnym kościele Marcina Lutra w Gdańsku-Wrzeszczu (Danzig-Langfuhr) jako przykład sztuki witrażowniczej w kościołach ewangelickich Prus Zachodnich; Bartosz Hellis, Joanna Kucharzewska,  Dawna synagoga w Mrągowie. Historia powstania budynku i jego późniejszych przekształceń; Grzegorz Grąbczewski,  Maximilian Sliwka (1871–1940) – górnośląski budowniczy architektury sakralnej. Przyczynek do biografii; Alina Celichowska, Piotr Marciniak, Kształcenie i kształtowanie. Uniwersytet jako element miastotwórczy na przykładzie rozwoju szkół wyższych Poznania;  Adam Kaźmierczak, Beata Piaskowska, Aula szkolna w XX wieku na przykładzie rozwiązania w gmachu VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2021, ISBN 978-83-66758-11-7  ISSN 2084-07113  (172 s.)

T. 8 –  Architektura miast /  The Architecture of the Cities,   JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

T. 8 – Architektura miast / The Architecture of the Cities, JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

Spis treści: JOANNA KUCHARZEWSKA, Architektura miast. Refleksje o przestrzeni miejskiej od XIX do XXI wieku / Architecture of cities. Reflections on urban space from 19th to the 21st century; MARCIN JAWORSKI, Codzienna sztuka praktykowania miasta – taktyki chodzenia, pamiętania, wyobrażania i ewokowania obrazów przestrzeni miejskich / Daily art of practicising the city; tactics of walking, remembering, imagining and evoking images of urban spaces;  EWA MARIA KIDO, Sztuka na dworcach kolejowych w Japonii i Europie / Art at railway stations in Japan and Europe; CATHERINE LUSCINSKI, Paryskie fontanny Wallace’a / Wallace’s Fountains in Paris; LUBOW ŻWANKO, Tablice pamiątkowе w przestrzeni miejskiej Charkowa: polskie akcenty / Memorial plaques in Kharkiv urban space: Polish emphasis; JURIJ BIRIULOW, Dawna architektura żydowska we Lwowie: okresy i kierunki rozwoju / Former Jewish architecture in Lviv: periods and directions of the development;  LIDIA GERC, Nowoczesność ubrana w gotyk – Woolworth Building w Nowym Jorku /  Woolworth Building in New York, modernity dressed in gothic; TOMASZ ZIEMKIEWICZ, Ściana Zachodnia w Warszawie / Western Center Area in the context of post-war Warsaw urban development.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2020               

ISBN 978-83-66758-07-0  ISSN 2084-0713 (208 s.)

T. 7 - Struktura i źródła / The structure and the origins, JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

T. 7 - Struktura i źródła / The structure and the origins, JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

Spis treści / Contents: JOANNA KUCHARZEWSKA,  Wstęp; IRINA V. BELINTSEVA, Architektura budynków mieszkalnych w centrum Królewca (Königsberga) na początku XX wieku / The architecture of early twentieth-century residential buildings in the centre of Kaliningrad (formerly Königsberg); KAROLINA ZIMNA-KAWECKA, Krytyczny głos duchowieństwa wobec współczesnej architektury i sztuki sakralnej w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie terenów byłej dzielnicy pruskiej) / Art criticism of the clergy towards contemporary architecture and art in the interwar period (exemplified on the terrains of former Prussian district); GRZEGORZ GRĄBCZEWSKI, Pałac w Przysieku koło Torunia – historia i teraźniejszość / The palace in Przysiek near Toruń – it’s history and present;TOMASZ ZIEMKIEWICZ, Gmach Starostwa Krajowego Pomorskiego w Toruniu / Starostwo Krajowe Pomorskie building (aka Harmonica) in Toruń by Jerzy Wierzbicki – historical and stylistic analysis; CATHERINE LUSCINSKI, Historia powstania kościoła  pod wezwaniem Notre Dame du Travail w Paryżu (1897–1901) / History of the creation of the Church Notre Dame du Travail in Paris.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo TAKO, Warszawa-Toruń 2019             

ISSN 2084-0713 (287 s.)

T. 6 - Architektura polska: między Wschodem a Zachodem / Polish architecture – between east and west, JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

T. 6 - Architektura polska: między Wschodem a Zachodem / Polish architecture – between east and west, JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

Spis treści  / Contents: JOANNA KUCHARZEWSKA, Wstęp/ Foreword; WIOLETTA BRZEZIŃSKA-MARJANOWSKA, Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej na Wołyniu w latach 1914–1921 / Destruction of theresidential architecture of Volhynia 1914–1921 based on selected examples; JOANNA KUCHARZEWSKA, Stan zachowania polskich obiektów pałacowych na terenie Podola / The presentcondition of Polish palaces in the region of Podole as exemplified by selected buildings; LUBOW ŻWANKO, Polscy architekci Charkowa – Bolesław Michałowski i Marian Józef Zdzisław Charmański: szkic o życiu i twórczości / The Polish architects of Kharkov (Kharkiv) – Bolesław Michałowski and Marian Józef Zdzisław Charmański: a sketch of their lives and work; MICHAŁ PSZCZÓŁKOWSKI,Tadeusz Obmiński – architekt dwóch kultur / Tadeusz Obmiński – an architect of two cultures; JAKUB LEWICKI, Luksusowa architektura mieszkaniowa Lwowskiej Szkoły Architektonicznej schyłku lat 30 na przykładzie zespołu zabudowy przy ulicy Sykstuskiej 49-59 we Lwowie / Luxurious housing architecture of the Lwów School of Architecture towards the end of the1930s, based on the example of the building complex at 49-59 Sykstuska Street in Lwów; MAŁGORZATA KORPAŁA, Kolorystyka architektury modernistycznej i funkcjonalistycznej okresu20-lecia międzywojennego we Lwowie/ The colours of interwar modernist and functionalistarchitecture in Lwów (Lviv); PIOTR TOMASZEWSKI, Poczta w Ciechocinku projektu Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego – jej charakterystyka, analiza i problematyka konserwatorska / The post office in Ciechocinek designed by Romuald Gutt and JózefJ ankowski – an analysis of its characteristics and conservation issues; Piotr Marciniak, W stronę nowoczesnego życia? Przestrzeń społeczna w powojennych osiedlach mieszkaniowych/ Towards a contemporary life? Social space in post-war residential districts; ALEKSANDRA SUMOROK, Socrealistyczne domy kultury od wnętrza. Architektura szczęścia? / Inside the socialist realist places of culture. The architecture of happiness?; KRZYSZTOF BIZIO, Miasto od nowa? Architektura i urbanistyka śródmieścia Szczecina w latach 1945-1981 na tle tendencji europejskich / The architecture and urban planning of Szczecin's (Stettin) city centre in years 1945–1981. Analysis of the genesis and an attempt to assessits contemporary presence on the basis of selected examples; PIOTR FIUK, „Nowoczesna”architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 r. – koncepcja modernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznej struktury/ “The modern” architecture of Szczecin’s destroyed Old Town district after 1945 – the concept of the modern housing estate towards the idea of the restoration of the historicstructure; MACIEJ SŁOMIŃSKI, Powojenne wyposażenia i wystroje kościołów Szczecina. O narodzinach i zmierzchu współczesnej sztuki sakralnej / Post-war fitting and decoration in the churchesof Szczecin (Stettin), Poland. On the birth and dusk of contemporary sacral art; TOMASZ SACHANOWICZ, Twórczość Zbigniewa Abrahamowicza na tle architektury Szczecina lat 1945–1989 / The works of Zbigniew Abrahamowicz against the background of architecture in Szczecin from1945–1989; MONIKA OŻÓG, Polacy wobec prapiastowskiego dziedzictwa: pomysły nagłogowską kolegiatę przed 1981 r. / Poles in the face of the Prague legacy: ideas for the Głogów (Glogau) collegiate church before 1981.

Wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & wyd. TAKO, Warszawa-Toruń 2018 (s. 266)

ISSN 2084-0713 (streszczenia w j. angielskim)

T. 5 - Między Polską a Rosją / Between Poland and Russia, JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

T. 5 - Między Polską a Rosją / Between Poland and Russia, JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

Spis treści / Contents: JOANNA KUCHARZEWSKA, Wstęp / Foreword; JERZY UŚCINOWICZ: Ekumenizm stosowany w sztuce - fenomen spotkania ikony z gotykiem / The phenomenon of icon meeting with gothic; WIOLETTA BRZEZIŃSKA-MARJANOWSKA: Dekoracja wnętrz pałaców klasycystycznych na Wołyniu / The decoration of interiors in the classicist palaces on the Volhynia region; ŁUKASZ SADOWSKI: O Polakach-architektach w Mandżurii na przełomie XIX i XX wieku. Kilka spostrzeżeń polskiego historyka sztuki / Polish architects in Manchuria in the turn of the 19th and 20th century. A few reflexions by polish historian of arts; TOMASZ ŚLEBODA:  Edgar Norwerth wykładowca moskiewskich szkół architektonicznych w latach 1917–1924 / Edgar Norwerth academic teacher of Moscow schools of architecture in years 19171924; KATARZYNA ROGALSKA: Konkurs zamknięty na projekt Pawilonu Polskiego na Wszechzwiązkową Wystawę Rolniczą w Moskwie w 1951 roku / The closed competition for the Polish pavilion project at the All-Union Agricultural Exhibition in Moscow in 1951; SWIETŁANA CZERWONNAJA: Meczet we współczesnej architekturze, urbanistyce i polityce państw post-radzieckiej przestrzeni euroazjatyckiej / Mosque in the Contemporary Architecture, Urban System and Politics of the Post-Soviet Space Euro-Asiatic

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House, Warszawa – Toruń 2013  

ISSN 2084-0713 (138 s.) 

T.4 - JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

T.4 - JOANNA KUCHARZEWSKA (ed.)

Spis treści / Contents: JOANNA KUCHARZEWSKA, Przedmowa / Foreword; LIDIA GERC, Selfridges w Birningham. Najbrzydszy budynek świata?  Selfridges in Birningham. The Ugliest Building in the World?; LIDIA KLEIN, Wstretne ciała. O kategorii abiektu w architekturze Grega Lynna i Zbigniewa Oksiuty – Repulsive bodies. On the notion of abjection in Greg Lynn and Zbigniew Oksiuta works; JAROSŁAW TRYBUŚ, TRWA-NIE. Wezwanie do zaakceptowania niepewności –(N)everlasting. An Appeal to Accept Uncertainly; JOANNA KUCHARZEWSKA, Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze – Fine work. Several remarks on contemporary ornamentation in architecture; JAKUB PETRI, Fenomen japońskiej Architektury prowizorycznej – The phenomenon of temporary architecture; MARIANNA KUPŚĆ, Obraz najnowszej architektury japońskiej (na wybranych przykładach) – A view of latest Japanese architecture (based on the example); EWA MARIA KIDO, Nowa architektura japońska – The new Japanese architecture.

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus Publishing House, Toruń 2011

ISBN 987-83-231-2624-9 (210 s.) 

T. 3 - JOANNA KUCHARZEWSKA, JERZY MALINOWSKI (eds.)

T. 3 - JOANNA KUCHARZEWSKA, JERZY MALINOWSKI (eds.)

Spis treści / Contents: JOANNA KUCHARZEWSKA, JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Foreword; BOŻENA GRZEGORCZYK, Budowniczowie i architekci dziewiętnastowiecznego Wrocławia / Master builders and architects in the 19th century Wrocław; IZABELA CIESIELSKA, Szpital Księżnej Doroty de Talleyrand-Perrigord w Żaganiu na tle architektury niemieckich szpitali XIX wieku / The hospital of Dorothea de Talleyrand-Perrigord’s foudation in Żagań against the architecture of German hospitals in 19th century; JOANNA KUCHARZEWSKA, Toruński zespół synagogalny przy ul. Szczytnej na tle XIX-wiecznych przemian historyczno-społecznych pod zaborem pruskim / Toruń synagogue complex at the Szczytna Street in the 19th century social and historical changes under Prussian rule; MARTA RYMAR, Dworzec kolejowy w Przemyślu / Railway station in Przemyśl 1860–1885; LIDIA GERC, Bank Rzeszy w Gdańsku – symbol finansowej prosperity miasta / The Reichsbank in Gdańsk – the symbol of financial golden age of the city; ANNA JODKO, Kościół p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim / The Lord Christ church in Gorzów Wielkopolski; KATARZYNA ROGALSKA, Przedwojenna twórczość Zygmunta Stępińskiego / The pre-war works of Zygmunt Stępiński

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus Publishing House, Toruń 2009;   

ISBN 978-83-231-2377-4 (183 s.)

T. 2 - Architektura i wnętrza 1905–1923 / Architecture and interior, JOANNA KUCHARZEWSKA, JERZY MALINOWSKI (eds.)

T. 2 - Architektura i wnętrza 1905–1923 / Architecture and interior, JOANNA KUCHARZEWSKA, JERZY MALINOWSKI (eds.)

Spis treści  / Contents: JOANNA KUCHARZEWSKA, JERZY MALINOWSKI, Przedmowa / Foreword; DARIUSZ MARKOWSKI, Wnętrza projektu Henry’ego van de Velde w sanatorium w Trzebiechowie – parce badawczo-konserwatorskie Henry van de Velde’s interiors of sanatorium in Trzebiechów - research and restoration activities; KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Neoklasycyzm, nowy klasycyzm, klasycyzm akademicki – formy klasyczne w architekturze polskiej 19071914 / Neo-Classicism, New Clasicism, Academic Classicism – Clasical Forms in the Polish Architecture 1907-1914; JAKUB LEWICKI, Dwa modernizmy – warszawski i lwowski – próba porównania/ Two modernisms – the Warsawian and Lwów [Lviv] ones – an attempt of comparison; JURIJ BIRIULOW, Nowe tendencje w architekturze, rzeźbie architektonicznej i zdobieniu wnętrz Lwowa 19051918 / New tendencies in the architecture, architectural sculpture and interior design in Lwów [Lviv] 1905-1918; NIJOLĖ TOLVAIŠIENĖ, Prądy racjonalistyczne w architekturze Wilna około 1910 roku / Origins of rationalist trends in architecture of Vilna [Wilno, Vilnius] circa 1910; HANNA GRZESZCZUK-BRENDEL, Obok modernizmu – reformatorskie tendencje w architekturze początków XX wieku. Poznań w orbicie wpływów europejskich / Apart of Modernism – reformative tendencies  in the architecture of early 20th century; GABRIELA KLAUSE, Problem identyfikacji tzw. stylu około 1800 w twórczości Rogera Sławskiego / The problem of identification of the style of around the Year 1800 in Roger Sławski’s Output; LIDIA GERC, Banki Rzeszy na Pomorzu i Wielkopolsce po 1910 roku – Kołobrzeg, Kostrzyn i Poznań / Reichsbanks in Pomerania and Great Poland after 1910 – Kołobrzeg, Kostrzyn and Poznań; BOŻENA GRZEGORCZYK, Wrocławski budynek fundacji Gotthelfa w aspekcie tradycji architektonicznej. Problem nowatorstwa i autorstwa / The Wrocław (Breslau) building of the Gotthelf Foundation in the aspect of the architectural tradition. The issue of novelty and authorship; MAGDALENA KUNIŃSKA, Wieczny i niezmienny trójdźwięk idei w sztuce: o kształtowaniu się teorii architektury modernistycznej / Everlasting and constant triad of ideas in art. On forming of modernistic architecture theory; ANNA SIERADZKA, Początki awangardy w meblarstwie polskim lat 19041914 / The beginning of the avant-garde in Polish furniture design of 1904–1914; MIRELLA KORZUS, Scenografia Wincentego Drabika w Teatrze Polskim w Warszawie / Wincent Drabik’s stage designs in Teatr Polski in Warsaw; MARTA LEŚNIAKOWSKA, „Lekceważone córki Almae Mater” – pionierki architektury w Polsce / The disdained daughters of Almae Mater – female pionieers of architecture in Poland

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus Publishing House, Toruń 2007 

ISBN 978-83-231-2117-6 (175 s.) 

T. 1 - JERZY MALINOWSKI (ed.)

T. 1 - JERZY MALINOWSKI (ed.)

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI, Wprowadzenie / Foreword; JOANNA KUCHARZEWSKA, Wille „fachwerkowe” na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu / Fachwerk villas in Bydgoskie Przedmieście in Toruń; LIDIA GERC, Julius Habicht – architekt Banku Rzeszy / Julius Habicht. The architect of the Reich Bank; JUSTYNA GIBBS, Sopockie Łazienki z początku XX wieku  / The Sopot South and North Baths from the beginning of the 20th century; WOJCIECH ROMANIAK, Architektura i urbanistyka Juraty w latach 1928–1939 /  Architecture and town planning of Jurata in 19281939; AGNIESZKA JELONKIEWICZ-CHĘĆ, Architektura pałacowo-ogrodowa w Kozienicach na przełomie XIX i XX wieku / The palace-garden architecture in Kozienice at the turn of the 19th and the 20th century; TOMASZ ŚLEBODA, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Waszawie. Architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski / The Central Insitute of Physical Education in Warsaw. The architecture of the monumental sports center in Poland between WW I and WW II  

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus Publishing House, Toruń 2000  

ISBN 83-231-1201-0 (175 s.)