Polska wersja English version

Numery archiwalne

T. 6: Architektura polska: między Wschodem a Zachodem/ Polish architecture – between east and west: red./ eds. Joanna Kucharzewska

T. 6: Architektura polska: między Wschodem a Zachodem/ Polish architecture – between east and west: red./ eds. Joanna Kucharzewska

Spis treści  / Contents: Joanna Kucharzewska, Wstęp/ Foreword; Wioletta Brzezińska-Marjanowska,Zniszczenia w architekturze rezydencjonalnej na Wołyniu w latach 1914-1921/ Destruction of theresidential architecture of Volhynia 1914–1921 based on selected examples; JoannaKucharzewska, Stan zachowania polskich obiektów pałacowych na terenie Podola/ The presentcondition of Polish palaces in the region of Podole as exemplified by selected buildings; LubowŻwanko, Polscy architekci Charkowa – Bolesław Michałowski i Marian Józef Zdzisław Charmański:szkic o życiu i twórczości/ The Polish architects of Kharkov (Kharkiv) – Bolesław Michałowski andMarian Józef Zdzisław Charmański: a sketch of their lives and work; Michał Pszczółkowski,Tadeusz Obmiński – architekt dwóch kultur/ Tadeusz Obmiński – an architect of two cultures;Jakub Lewicki, Luksusowa architektura mieszkaniowa Lwowskiej Szkoły Architektonicznejschyłku lat 30 na przykładzie zespołu zabudowy przy ulicy Sykstuskiej 49-59 we Lwowie/Luxurious housing architecture of the Lwów School of Architecture towards the end of the1930s, based on the example of the building complex at 49-59 Sykstuska Street in Lwów;
Małgorzata Korpała, Kolorystyka architektury modernistycznej i funkcjonalistycznej okresu20-lecia międzywojennego we Lwowie/ The colours of interwar modernist and functionalistarchitecture in Lwów (Lviv); Piotr Tomaszewski, Poczta w Ciechocinku projektu RomualdaGutta i Józefa Jankowskiego – jej charakterystyka, analiza i problematykakonserwatorska/ The post office in Ciechocinek designed by Romuald Gutt and JózefJankowski – an analysis of its characteristics and conservation issues; Piotr Marciniak, Wstronę nowoczesnego życia? Przestrzeń społeczna w powojennych osiedlachmieszkaniowych/ Towards a contemporary life? Social space in post-war residentialdistricts; Aleksandra Sumorok, Socrealistyczne domy kultury od wnętrza. Architekturaszczęścia?/ Inside the socialist realist places of culture. The architecture of happiness?;Krzysztof Bizio, Miasto od nowa? Architektura i urbanistyka śródmieścia Szczecina w latach 1945-1981 na tle tendencji europejskich/ The architecture and urban planning of Szczecin's(Stettin) city centre in years 1945–1981. Analysis of the genesis and an attempt to assessits contemporary presence on the basis of selected examples; Piotr Fiuk, „Nowoczesna”architektura w zrujnowanej dzielnicy staromiejskiej Szczecina po 1945 r. – koncepcjamodernistycznego osiedla mieszkaniowego wobec idei przywrócenia historycznejstruktury/ “The modern” architecture of Szczecin’s destroyed Old Town district after 1945 –the concept of the modern housing estate towards the idea of the restoration of the historicstructure; Maciej Słomiński, Powojenne wyposażenia i wystroje kościołów Szczecina. Onarodzinach i zmierzchu współczesnej sztuki sakralnej/ Post-war fitting and decoration inthe churchesof Szczecin (Stettin), Poland. On the birth and dusk of contemporary sacral art; TomaszSachanowicz, Twórczość Zbigniewa Abrahamowicza na tle architektury Szczecina lat 1945-1989/The works of Zbigniew Abrahamowicz against the background of architecture in Szczecin from1945–1989; Monika Ożóg, Polacy wobec prapiastowskiego dziedzictwa: pomysły nagłogowską kolegiatę przed 1981 r./ Poles in the face of the Prague legacy: ideas for the Głogów(Glogau) collegiate church before 1981.Wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & wyd. TAKO, Warszawa-Toruń 2018 (s. 266),ISSN 2084-0713 (streszczenia w j. angielskim)

T. 5: Między Polską a Rosją / Between Poland and Russia :  red. / ed. Joanna Kucharzewska

T. 5: Między Polską a Rosją / Between Poland and Russia : red. / ed. Joanna Kucharzewska

Spis treści / Contents: Joanna Kucharzewska,  Wstęp /  Foreword;  Jerzy Uścinowicz:  Ekumenizm stosowany w sztuce - fenomen spotkania ikony z gotykiem / The phenomenon of icon meeting with gothic; Wioletta Brzezińska-Marjanowska:  Dekoracja wnętrz  pałaców klasycystycznych na Wołyniu / The decoration of interiors in the classicist palaces on the Volhynia region; Łukasz Sadowski:  O Polakach-architektach w Mandżurii na przełomie XIX i XX wieku. Kilka spostrzeżeń polskiego historyka sztuki / Polish architects in Manchuria in the turn of the 19th and 20th century. A few reflexions by polish historian of arts; Tomasz Śleboda:  Edgar Norwerth wykładowca moskiewskich szkół architektonicznych w latach 1917–1924 / Edgar Norwerth academic teacher of Moscow schools of architecture in years 1917-1924; Katarzyna Rogalska: Konkurs zamknięty na projekt Pawilonu Polskiego na Wszechzwiązkową Wystawę Rolniczą w Moskwie w 1951 roku / The closed competition for the Polish pavilion project at the All-Union Agricultural Exhibition in Moscow in 1951; Swietłana Czerwonnaja: Meczet we współczesnej architekturze, urbanistyce i polityce państw post-radzieckiej przestrzeni euroazjatyckiej / Mosque in the Contemporary Architecture, Urban System and Politics of the Post-Soviet Space Euro-Asiatic

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2013;  ISSN 2084-0713 (138 S.)   

T.4, red. / eds. Joanna Kucharzewska

T.4, red. / eds. Joanna Kucharzewska

Spis treści  / Contents: Joanna Kucharzewska,  Przedmowa / Foreword; Lidia Gerc, Selfridges w Birningham. Najbrzydszy budynek świata?  -  Selfridges in Birningham. The Ugliest Building in the World?; Lidia Klein, Wstretne ciała. O kategorii abiektu w architekturze Grega Lynna i Zbigniewa Oksiuty – Repulsive bodies. On the notion of abjection in Greg Lynn and Zbigniew Oksiuta works; Jarosław Trybuś, TRWA-NIE Wezwanie do zaakceptowania niepewności -  (N)everlasting. An Appeal to Accept Uncertainly; Joanna Kucharzewska, Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze – Fine work. Several remarks on contemporary ornamentation in architecture; Jakub Petri, Fenomen japońskiej Architektury prowizorycznej – The phenomenon of temporary architecture; Marianna Kupść, Obraz najnowszej architektury japońskiej (na wybranych przykładach) – A view of latest Japanese architecture (based on the example); Ewa Maria Kido, Nowa architektura japońska – The new Japanese architecture.

Wydawnictwo Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika /  Nicolaus Copernicus Publishing Hause,  Toruń 2011; ISBN 987-83-231-2624-9 (210 s.) 

T. 3, red. / eds. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

T. 3, red. / eds. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski, Przedmowa / Foreword; Bożena Grzegorczyk, Budowniczowie i architekci dziewiętnastowiecznego Wrocławia / Master builders and architects in the 19th century Wrocław; Izabela Ciesielska, Szpital Księżnej Doroty de Talleyrand-Perrigord w Żaganiu na tle architektury niemieckich szpitali XIX wieku / The hospital of Dorothea de Talleyrand-Perrigord’s foudation in Żagań against the architecture of German hospitals in 19th century; Joanna Kucharzewska, Toruński zespół synagogalny przy ul. Szczytnej na tle XIX-wiecznych przemian historyczno-społecznych pod zaborem pruskim / Toruń synagogue complex at the Szczytna Street in the 19th century social and historical changes under Prussian rule; Marta Rymar, Dworzec kolejowy w Przemyślu  / Railway station in Przemyśl 1860-1885; Lidia Gerc, Bank Rzeszy w Gdańsku – symbol finansowej prosperity miasta / The Reichsbank in Gdańsk – the symbol of financial golden age of the city; Anna Jodko, Kościół p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim  / The Lord Christ church in Gorzów Wielkopolski; Katarzyna Rogalska, Przedwojenna twórczość Zygmunta Stępińskiego / The pre-war works of Zygmunt Stępiński

Wydawnictwo Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika /  Nicolaus Copernicus Publishing Hause,  Toruń 2009;   ISBN 978-83-231-2377-4  (183 s.)

T. 2: Architektura i wnętrza 1905-1923 / Architecture and interior, red. / eds. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

T. 2: Architektura i wnętrza 1905-1923 / Architecture and interior, red. / eds. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

Spis treści  / Contents: Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski, Przedmowa / Foreword; Dariusz Markowski, Wnętrza projektu Henry’ego van de Velde w sanatorium w Trzebiechowie – parce badawczo-konserwatorskie / Henry van de Velde’s interiors of sanatorium in Trzebiechów - research and restoration activities; Krzysztof Stefański, Neoklasycyzm, nowy klasycyzm, klasycyzm akademicki – formy klasyczne w architekturze polskiej 1907-1914 / Neo-Classicism, New Clasicism, Academic Classicism – Clasical Forms in the Polish Architecture 1907-1914; Jakub Lewicki, Dwa modernizmy – warszawski i lwowski – próba porównania/ Two modernisms – the Warsawian and Lwów [Lviv] ones – an attempt of comparison; Jurij Biriulow, Nowe tendencje w architekturze, rzeźbie architektonicznej i zdobieniu wnętrz Lwowa 1905-1918 / New tendencies in the architecture, architectural sculpture and interior design in Lwów [Lviv] 1905-1918; Nijolė Tolvaišienė, Prądy racjonalistyczne w architekturze Wilna około 1910 roku / Origins of rationalist trends in architecture of Vilna [Wilno, Vilnius] circa 1910; Hanna Grzeszczuk-Brendel, Obok modernizmu – reformatorskie tendencje w architekturze początków XX wieku. Poznań w orbicie wpływów europejskich / Apart of Modernism – reformative tendencies  in the architecture of early 20th century; Gabriela Klause, Problem identyfikacji tzw. stylu około 1800 w twórczości Rogera Sławskiego / The problem of identification of the style of around the Year 1800 in Roger Sławski’s Output; Lidia Gerc, Banki Rzeszy na Pomorzu i Wielkopolsce po 1910 roku – Kołobrzeg, Kostrzyn i Poznań / Reichsbanks in Pomerania and Great Poland after 1910 – Kołobrzeg, Kostrzyn and Poznań; Bożena Grzegorczyk, Wrocławski budynek fundacji Gotthelfa w aspekcie tradycji architektonicznej. Problem nowatorstwa i autorstwa / The Wrocław (Breslau) building of the Gotthelf Foundation in the aspect of the architectural tradition. The issue of novelty and authorship; Magdalena Kunińska, Wieczny i niezmienny trójdźwięk idei w sztuce: o kształtowaniu się teorii architektury modernistycznej / Everlasting and constant triad of ideas in art. On forming of modernistic architecture theory; Anna Sieradzka, Początki awangardy w meblarstwie polskim lat 1904-1914 / The beginning of the avant-garde in Polish furniture design of 1904-1914; Mirella Korzus, Scenografia Wincentego Drabika w Teatrze Polskim w Warszawie / Wincent Drabik’s stage designs in Teatr Polski in Warsaw; Marta Leśniakowska, „Lekceważone córki Almae Mater” – pionierki architektury w Polsce / The disdained daughters of Almae Mater – female pionieers of architecture in Poland

Wydawnictwo Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika /  Nicolaus Copernicus Publishing Hause,  Toruń 2007; ISBN 978-83-231-2117-6  (175 s.) 

T. 1: red. / ed. Jerzy Malinowski

T. 1: red. / ed. Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Wprowadzenie / Foreword; Joanna Kucharzewska, Wille „fachwerkowe” na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu / Fachwerk villas in Bydgoskie Przedmieście in Toruń; Lidia Gerc, Julius Habicht – architekt Banku Rzeszy / Julius Habicht. The architect of the Reich Bank; Justyna Gibbs, Sopockie Łazienki z początku XX wieku  / The Sopot South and North Baths from the beginning of the 20th century; Wojciech Romaniak, Architektura i urbanistyka Juraty w latach 1928-1939 /  Architecture and town planning of Jurata in 1928-1939; Agnieszka Jelonkiewicz-Chęć, Architektura pałacowo-ogrodowa w Kozienicach na przełomie XIX i XX wieku / The palace-garden architecture in Kozienice at the turn of the 19th and the 20th century; Tomasz Śleboda, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Waszawie. Architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski / The Central Insitute of Physical Education in Warsaw. The architecture of the monumental sports center in Poland between WW I and WW II  

Wydawnictwo Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika /  Nicolaus Copernicus Publishing House, Toruń 2000;  ISBN 83-231-1201-0 (175 s.)