Polska wersja English version

Home

Studia z architektury nowoczesnej / Studies on the modern architecture - jest  pismem  poświęconym  nowoczesnej i współczesnej architekturze, urbanistyce i myśli o architekturze.

Studia z architektury nowoczesnej / Studies on the modern architecture -  is a journal  devoted to  modern and contemporary architecture, urban studies and thought on architecture.

Studia z architektury nowoczesnej przygotowywane  przez  Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Tom 1 wydano  w 2000 roku, tomy 2-4 co dwa lata od 2007 roku. Redakcja: t. 1 -  prof. Jerzy Malinowski; t. 2 i 3 -  dr Joanna Kucharzewska i prof.  Jerzy Malinowski; t. 4 - dr hab. Joanna Kucharzewska.  Tomy 1-3  zawierały  artykuły w języku polskim ze streszczeniem po angielsku; tom 4  opublikowany został w polsko-angielskiej wersji językowej.

Od 2013 roku pismo  - z artykułami po polsku (ze streszczeniem angielskim) lub angielsku -  przygotowywane jako rocznik przez Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata w Warszawie (PISnSŚ) i Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydają PISnSŚ i Wydawnictwo Tako w Toruniu. Redaktorem jest dr hab. Joanna Kucharzewska. 

Studia z architektury nowoczesnej / Studies on the modern architecture  were  prepared by the Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń (UMK) and published  by the Nicolaus Copernicus University Publishing House. Vol. 1 appeared in 2000; vols. 2-4 as bi-annuals from 2007 year. Editorial Board: vol. 1  Professor Jerzy Malinowski; vol. 2-3 – Dr. hab. Joanna Kucharzewska & Professor Jerzy Malinowski. Vols. 1-3 contains the articles in Polish with English summary; no. 4  published in Polish-English versions.

From 2013 journal is prepared as annual - with  articles in Polish (with English summary)  or  English  - by the Polish Institute of World Art Studies (PISnSŚ) with the Department of History of Modern Art,  Nicolaus Copernicus University in Toruń and edited by PISnSŚ and the Tako Publishing House. Editor: Dr. hab. Joanna Kucharzewska.

 

REDAKTOR / EDITOR:  lub  REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:

Dr. hab. Joanna Kucharzewska  (UMK; PISnSŚ) – redaktor naczelny / editor-in-chief, 

RADA NAUKOWA / ACADEMIC  BOARD:

Prof. Dr. hab. Jerzy Malinowski     (UMK; PISnSŚ)

Prof. Dr. hab. Piotr Marciniak       (Politechnika Poznańska; PISnSŚ)

Prof. Dr. hab. Krzysztof Stefański  (Uniwersytet  Łódzki)

WERYFIKACJA TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM / PROOFREADING:

Wojciech Ziółkowski

REDAKTOR WYDAWNICTWA /  PUBLISHING EDITOR:

Iwona Wakarecy

REDAKTOR TECHNICZNY /  TECHNICAL EDITOR:

Tomasz Klejna  (Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House; PISnSŚ / PIoWAS).